Z posledního čísla

Jaký byl rok 2016 z pohledu člena výboru ČFS?

PharmDr. Pavel Grodza

Pyridoxin v terapii epilepsií v pediatrii pohledem farmaceuta

Petra Thomson, Kateřina Ládová

Role vitaminu B6 (pyridoxinu) je pro normální rozvoj a funkci centrální nervové soustavy neoddiskutovatelná. Podobně jako u dalších vitaminů skupiny B je nedostatek pyridoxinu vzácný. K funkčnímu deficitu vitaminu B6 mohou vést některé specifické genetické metabolické vady. Tento deficit je hlavní příčinou pyridoxin dependentní epilepsie u dětí. Cílem předkládaného článku je představit roli vitaminu B6 u epileptických křečí v pediatrii se zaměřením na dávkování a dostupnost léčivých přípravků s pyridoxinem, a to v různých lékových formách. Dávkování pyridoxinu je v dané indikaci přísně individuální včetně nutnosti podávat vysoké dávky až do maxima 1 g/den perorálně. Zejména pro dětskou populaci lze u vysokodávkových schémat pyridoxinu přistoupit k individuální přípravě tekutých lékových forem namísto drcení velkého množství tablet. U některých typů křečí je úspěšná i terapie aktivním metabolitem pyridoxal-5’-fosfátem.

Problematika neregistrovaných léčiv - právní rámec a praktické příklady

Jana Davidová

Na léčivé přípravky existuje celá řada, často odlišných, požadavků. Ze strany lékařů a pacientů je zde snaha o individualizovanou farmakoterapii, co nejvýhodnější pro zdravotní stav pacienta. O maximálně efektivní využití svých finančních prostředků se snaží jak zdravotní systém, tak výrobci léčivých přípravků. A proto se může stát, zejména na tak malém trhu jako je Česká republika, že některé léčivé přípravky nejsou pro naše pacienty běžně dostupné. Existují však cesty, jak je zajistit. Stručná pravidla pro použití neregistrovaných léčivých přípravků a způsoby jejich zajištění jsou uvedeny v tomto článku včetně praktických příkladů.

Vybrané články

Hemoroidy - co doporučit v lékárně?

Ondřej Šimandl

Hemoroidální nemoc v současnosti patří již mezi tzv. civilizační choroby. Uvádí se, že potížemi spojenými s tímto onemocněním trpí alespoň jedenkrát za život více než polovina všech obyvatel průmyslově vyspělých zemí. Zejména v počátku potíží spojených s hemoroidálním onemocněním často pacienti volí, dříve než návštěvu lékaře, samoléčbu přípravky zakoupenými v lékárně. Článek si proto klade za cíl seznámit čtenáře s možnostmi neinvazivní (farmakologické) léčby hemoroidální nemoci a mírnění symptomů ji doprovázejících, jako je krvácení, bolest či pruritus. Krátce se též v závěru věnuje režimovým opatřením, která mohou významným způsobem pozitivně ovlivnit léčbu nemocného či plnit funkce efektivních preventivních doporučení.

Když se řekne infekce

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

Slovo úvodem

Pavel Grodza,

Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.