Aktuálně z praktického lékárenství

Z posledního čísla

Lipertance – novinka v komplexní prevenci kardiovaskulárních příhod

Filip Málek

Vysoké procento pacientů s arteriální hypertenzí má nejenom vysoký krevní tlak, ale také poruchu metabolizmu lipidů. Hypertenze a dyslipidemie jsou časté, a proto je nutné oba významné rizikové faktory aterosklerózy a kardiovaskulárních příhod intervenovat současně a včas. Moderním přístupem komplexní prevence kardiovaskulárních příhod je fixní trojkombinace dvou antihypertenziv se statinem.

Umělá mléčná kojenecká výživa – současná doporučení

Eva Karásková

Kojení je nejvhodnější formou výživy kojence. V případě, že kojení není možné, je nutné podat umělou mléčnou formuli. Článek podává přehled jednotlivých typů přípravků dostupných u nás, jak pro zdravé děti, tak pro děti s gastroezofageálním refluxem, s alergií na bílkovinu kravského mléka nebo pro nezralé, neprospívající novorozence a kojence.

Makrolidy a jejich lékové interakce

Michal Prokeš, Ondřej Suchopár, Josef Suchopár

Makrolidy patří k široce předepisovaným antibiotikům. Ačkoliv jsou dobře tolerovány, některé makrolidy mohou různým způsobem zapříčinit lékové interakce. Klarithromycin a roxithromycin jsou inhibitory CYP3A4 a tímto způsobem zvyšují plazmatické koncentrace substrátů CYP3A4. To může poškodit pacienty užívající simvastatin, atorvastatin, verapamil, diltiazem a ostatní léky. Klarithromycin také inhibuje P-glykoprotein, což zvyšuje plazmatické koncentrace digoxinu, trazodonu, sildenafilu, omeprazolu a glibenklamidu. Klarithromycin a azithromycin prodlužují interval QT a mohou způsobit arytmii torsade de pointes, což může být potencováno jinými léky s podobným působením, jako například amiodaron, sotalol, haloperidol, a další. Aby bylo u pacientů riziko lékových interakcí sníženo, doporučuje se úzká spolupráce mezi lékárníky a předepisujícími lékaři.

Vybrané články

Problematika non-adherence k léčbě u staršího pacienta a její řešení při individuální konzultaci ve veřejné lékárně

Jana Šolínová, Josef Malý

Individuální konzultace v lékárně poskytují vhodné podmínky pro identifikaci a řešení lékových problémů. Často se vyskytujícím lékovým problémem je non-adherence k léčbě. Cílem sdělení je na příkladu kazuistiky staršího pacienta ukázat možnost záchytu a řešení non-adherence pacienta ke zvolené farmakoterapii při poskytování farmaceutické péče ve veřejné lékárně.

Autodidaktický test 5/2015

 

Chronické žilní onemocnění – napínavá detektivka pro lékaře, pacienty i farmaceuty

Júlia Černohorská

Chronické žilní onemocnění (CVD) se řadí mezi civilizační nemoci. Na patofyziologii se podílí zejména žilní zánět, který způsobuje poškození a nedomykavost chlopní, čím dochází k morfologickým a funkčním změnám v žilách a rozvoji žilního refluxu, který vede k prohlubování žilní hypertenze. CVD je souborem různých klinických projevů, se kterými se pacienti obrací jak na lékaře, tak na lékárníky. Vzhledem k jeho progresivnímu charakteru má smysl začít s adekvátní léčbou co nejdříve. K léčebným postupům patří kompresivní punčochy nebo správně naložená elastická obinadla, změna životního stylu, užívání venofarmak a aplikace prostředků k lokálnímu ošetření kůže. Důležitou roli sehrávají i chirurgické metody. Pouze spojením vlivu lékařů a farmaceutů na pacienty s CVD, jejich edukací a motivací k dodržování doporučených léčebných postupů, dokážeme snížit vysoké procento neléčených pacientů s CVD, oddálit progresi žilního onemocnění a snížit prevalenci vyšších stadií tohoto onemocnění.Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.