ČASOPIS PŘIJÍMÁ PŘÍSPĚVKY DO NÁSLEDUJÍCÍCH RUBRIK

Úvodníky

Aktuální farmakoterapie

 • lékové profily, farm. skupiny, nežádoucí účinky, kazuistiky, posgrad. vzdělávání, interakce, poradenství…
 • Vzhledem k praktickému zaměření časopisů Vás prosíme, aby byl příspěvek napsán srozumitelně, s důrazem na využití podaných informací v praxi. Práce by měla být zaměřena na diagnostiku (vítaná je obsáhlá obrazová dokumentace) a především léčbu. Zároveň žádáme o uvedení volně prodejných léků (OTC) či přehledu jednotlivých využívaných léčivých látek a přípravků (např. formou tabulky) včetně obvyklého dávkování v indikaci.

Klinická farmacie

 • práce farmaceutů u lůžka, dispenzační činnost, lékové záznamy pacientů,...
 • sdělení z praxe (kazuistika, obrazová kazuistika, jak to dělám já) - vítaná je názorná obrazová dokumentace

Nemocniční lékárenství

 • pozitivní listy, lékové komise, informační činnost, edukační programy pro pacienty, koncepce, onkologie,...

Fytoterapie

Farmaceutická technologie

 • příprava léků v lékárnách, novinky z oblasti lékových forem,...

Sociální farmacie

 • léky a společnost, psychologie, průzkumy veřejného mínění, pohledy ke kolegům do zahraničí, lékárník kontra pacient, lékař, zdr. pojišťovna, farmaceutická firma

Klinická fyziologie

 • fyziologie zdravého organizmu, patofyziologie vzniku a rozvoje nemoci, zevní a vnitřní vlivy, klinické souvislosti

Farmaceutický průmysl

Lékárník a internet

Vzdělávání ve farmacii

Pro farmaceutické asistenty

IPVZ a SÚKL informuje

Odborné akce

 • informace o odborných akcích, nové knihy, recenze, zprávy z konferencí, pozvánky a jiné

Z historie

Otázky a odpovědi, vaše názory, komentáře

 • reakce na přehledné články, novinky, zajímavosti ze zahraničního tisku a jiné odborné informace v maximálním rozsahu dvou stran

Společenská rubrika

ZPRACOVÁNÍ RUKOPISU

 • Maximální rozsah je 6 stran (velikost písma 12, typ písma Times New Roman, řádkování 1,5) a max. 2 strany u posledních pěti rubrik (včetně obrázků, grafů, tabulek a literatury). V případě zpracování obsáhlejší tématiky je možné po dohodě s redakcí rozdělit příspěvek do několika částí.
 • Příspěvek pište na počítači v některém z běžných textových editorů a zašlete e-mailem na adresu: dostalova@solen.cz
 • používejte progresivní pravopis (-izmy,...)
 • klávesu ENTER používejte na konci odstavce (ne na konci každého řádku)
 • pište plynule, na celou šířku, neupravujte text do sloupců (jenom v tabulkách)
 • rozlišujte důsledně čísla 1,0 a písmena l,O
 • závorky jsou vždy kulaté ( )
 • zkratky vždy vysvětlete při prvním uvedení

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU

 • 1. Výstižný název práce, jména a příjmení všech autorů včetně titulů. Adresa pracoviště hlavního autora včetně čísla telefonu, faxu a e-mailové adresy (součástí článku bude zveřejnění kontaktů na autora).
 • 2. Souhrn Stručné shrnutí obsahu příspěvku v rozsahu maximálně 10 řádků (s výjimkou rubriky Pro farmaceutické asistenty je nutný i anglický překlad).
 • 3. Klíčová slova V rozsahu 3-6 (s výjimkou rubriky Pro farmaceutické asistenty i v angličtině).
 • 4. Vlastní text Vkládáte-li do dokumentu obrázky, pošlete také jejich originální soubory. Při zasílání fotodokumentace poštou posílejte, prosím, jen kvalitní originály. Všechny předlohy označte číslem, pod kterým jsou zmíněny v textu.
 • 5. Seznam literatury (nutné u přehledových článků)
 • Citace jsou očíslovány, odkazy v textu jsou uváděny číslem citace v kulatých závorkách.
 • Uveďte maximálně 20 citací. Seznam literatury uspořádejte, prosím, dle prvního výskytu v textu.
Příklady citací:
1. Hanuš T. Dysfunkce dolních močových cest. In: Dvořáček J a kol. Urologie. Praha: ISV 1998: 1307-1333.
2. Švestka J. Nová (atypická) antipsychotika 2. generace. Remedia 1999; 9: 366-385.
3. Hovorka J. Základní principy protizáchvatové léčby. Čes Slov Neurol Neurochir 1997; Suppl 12/98: 1-6.
4. Kolář J, Zídková H. Nárys kostní radiodiagnostiky. Praha: Avicenum 1986. 419 s.

 • Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné stylistické úpravy rukopisu.
 • V případě potřeby zkrácení rukopisu bude vyžádán souhlas autora.
 • K publikaci budou přijímány pouze originální práce, které nebyly dosud nikde publikovány ani odesílány k publikaci jinému časopisu.
 • Uveřejnění příspěvků podporovaných grantovými projekty a příspěvků vycházejících ze studií podporovaných farmaceutickými firmami je zpoplatněno.
 • Na honoráře za publikace a za vypracování recenzních posudků není právní nárok.
 • Autor poskytuje zasláním článku objednateli výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v tiskové podobě na území České republiky a v zahraničí ve smyslu § 56 aut. zák. včetně práva sublicence a postoupení licence a k užití díla na internetu ve smyslu § 18 aut. zák.

 • Veškeré práce procházejí recenzním řízení.
 • Vzhledem k praktickému zaměření časopisů Vás prosíme, aby byl příspěvek napsán srozumitelně, s důrazem na využití podaných informací v praxi. Zároveň žádáme o uvedení volně prodejných léků (OTC) či přehledu jednotlivých využívaných léčivých látek a přípravků (např. formou tabulky) včetně obvyklého dávkování v indikaci.
 • Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: dostalova@solen.cz
 • SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc,
 • tel.: 582 397 407
 • mob.: 725 003 510
 • fax: 582 396 099

Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.