Prakt. Lékáren. 2016; 12(3): 111-117

Volně prodejné prostředky v terapii benigní hyperplazie prostaty

Ondřej Šimandl
Oddělení klinické farmacie a Lékové informační centrum, Ústavní lékárna IKEM, Praha

Benigní hyperplazie prostaty patří mezi nezhoubná, avšak, není-li léčeno, progredující onemocnění významně ovlivňující kvalitu života mužů již po 40. roce života. S věkem pak frekvence výskytu tohoto onemocnění narůstá. Článek si klade za cíl seznámit čtenáře s aktuálně dostupnými přípravky určenými k samoléčbě syndromu dolních močových cest, tedy klinicky vyjádřené symptomatologie benigní hyperplazie prostaty. Jedná se převážně o fytopreparáty obsahující nejčastěji extrakt z plodů trpasličí plevelné palmy Serenoa repens. Kromě přehledu názvů volně prodejných preparátů, jejich složení a doporučeného dávkování, je v článku uvedena krátká charakteristika vybraných složek fytopreparátů.

Klíčová slova: benigní hyperplazie prostaty, syndrom dolních močových cest, fytoterapie, samoléčba, volně prodejné léčivé přípravky

Over-the-counter medications in treatment of the benign prostatic hyperplasia

Benign prostatic hyperplasia among benign, but if not treated, progressive, disease significantly affecting the quality of life of men after the 40th year of life. With age the incidence of this disease is increasing. Article aims to inform the reader with currently available products intended for self-medication syndrome of the lower urinary tract, thus clinically expressed symptoms of benign prostatic hyperplasia. These are mainly phytopharmaceuticals containing mostly extract from the fruit of the weed dwarf palm Serenoa repens. In addition to the list of trade names of OTC preparations, their composition and recommended dosages are the article contains a brief description of selected components of pharmaceuticals.

Keywords: benign prostatic hyperplasia, lower urinary tract syndrome, phytopharmaceuticals, self-medication, over-the-counter

Zveřejněno: 1. červenec 2016


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.