Prakt. Lékáren. 2016; 12(4): 150-153

Spolupráce klinického farmaceuta, pediatra a neurologa u pacienta s farmakorezistentní epilepsií

Petra Thomson1,2, Pavel Rozsíval3,4
1 Nemocniční lékárna, Fakultní nemocnice Hradec Králové
2 Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze
3 Dětská klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
4 Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze

Pacient s farmakorezistentní epilepsií v útlém věku představuje komplikovaný problém z hlediska interakcí řady užívaných léčiv, volby jejich správné dávky, vhodné lékové formy a možné potřeby off-label terapie nebo přípravy IPLP, jak dokladuje prezentovaná kazuistika pacienta.

Klíčová slova: farmakorezistentní epilepsie, klinická farmacie, lékové interakce, intoxikace, léková forma, magistraliter příprava, off-label použití

Multidisciplinary team approach of paediatrician, neurologist and a clinical pharmacist in management of a paediatric

patient with pharmacoresistant epilepsy Young patient suffering from pharmacoresistant epilepsy poses a complicated case due to medication interactions, correct dose calculation, suitable drug formulation and need for off-label therapy or extemporaneous preparation, as shown in the presented patient case.

Keywords: pharmacoresistant epilepsy, clinical pharmacy, drug interactions, intoxication, drug formulation, extemporaneous

Zveřejněno: 1. září 2016


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.