Prakt. Lékáren. 2017; 13(1): 7-11

Kombinační léčba hypertenze v roce 2017 – minimum pro farmaceuty

Stanislav Gregor
Ústavní lékárna, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

V minulých letech byla publikována řada doporučení pro terapii arteriální hypertenze. Přesto většina hypertoniků nedosahuje svých cílových hodnot krevního tlaku. Příčina může být jak na straně pacienta (nízká compliance, nezdravý životní styl), tak na straně lékaře či léčebného postupu (nedostatečné využívání kombinační terapie nebo neracionální kombinace antihypertenziv).

Klíčová slova: hypertenze, antihypertenziva, kombinační léčba, fixní kombinace

Combination therapy for hypertension in the year 2017 – the basic knowledge for pharmacists

In recent years, many guidelines for therapy of arterial hypertension were published. Even so, most patients don´t achieve their blood pressure target. The reasons could be low compliance or unhealthy lifestyle, but also inadequate use of combination drug therapy or irrational combinations of antihypertensive agents.

Keywords: hypertension, antihypertensive drugs, combination therapy, fixed combinations

Zveřejněno: 1. březen 2017


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.