Prakt. Lékáren. 2017; 13(1): 18-20

Omeprazolová suspenze 2 mg/ml – nová léková forma pro pediatrii

Markéta Petrželová1, Petr Horák1, Anežka Hordějčuková1, Ludmila Matysová2
1Nemocniční lékárna, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
2Katedra analytické chemie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

Článek pojednává o možnostech individuální přípravy omeprazolových suspenzí v pediatrické praxi. Jedná se o individuálně připravovanou viskózní, ochucenou suspenzi pro perorální použití a suspenzi neochucenou pro podání do gastrické sondy. Článek je zaměřen na zhodnocení výsledných stabilitních dat přípravků s omeprazolem.

Klíčová slova: omeprazol, suspenze, individuální příprava, pediatrie, gastroesofageální reflux

Omeprazole suspension 2 mg/ml – a new dosage form for pediatric use

The article discuss the possibilities of extemporaneous preparation of omeprazole suspension in pediatric practice. The suspensions are individually prepared viscous, flavored suspension for oral use and unflavored suspensions for administration to the gastric feeding tube. This article summarizes the resulting stability data of products with omeprazole.

Keywords: omeprazole suspension, extemporaneous preparation, pediatrics, gastroesophageal reflux

Zveřejněno: 1. březen 2017


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.