Prakt. Lékáren. 2017; 13(1): 36-39

Léčivé rostlinné drogy tradiční čínské medicíny a možnosti jejich uplatnění

Ludmila Bendová
Československá SinoBiologická společnost, 1. škola TČM Praha, Klinika Pivoňka

Článek se snaží přiblížit fytoterapii tradiční čínské medicíny (TCM) ortodoxním farmakologům jako neortodoxní paradigma a ve zkratce podává informace o historii, taoistické filozofii a vývoji TCM fytoterapie ve vztahu k ortodoxní medicíně (OM), podpoře WHO, možnostem integrace a použití pro pacienty s ohledem na účinnost a bezpečnost.

Klíčová slova: TCM, CAM, yao, WHO, paradigma, bezpečnost

Herbal drugs of Chinese Medicine and their use

Article introduces basics of TCM herbal therapy to OM pharmacologists as an unorthodox paradigm and summarizes TCM history, philosophy of Daoism and recent developments in regards to OM, WHO support, possibilities of integration into patient care in relation to efficacy and safety.

Keywords: TCM, CAM, yao, WHO, paradigm, safety

Zveřejněno: 1. březen 2017


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.