Prakt. Lékáren. 2017; 13(2): 71-74

Nové léčivé látky v magistraliter receptuře XV – polihexanid

Jan Hašek
Lékárna Slovanka, Česká Lípa

Polihexanid je antiseptikum s širokým spektrem účinnosti proti bakteriím, kvasinkám a některým druhům hub. Jedná se o látku bezbarvou, netoxickou, která je tkáněmi velice dobře snášena a vzhledem k polymerní struktuře se nevstřebává. Hlavní uplatnění polihexanidu spočívá v léčbě ran. Článek informuje o vlastnostech a možnostech využití polihexanidu v přípravě léčivých přípravků v lékárnách. Pro přípravu léčiv je polihexanid ve formě 20% roztoku nově k dispozici jako farmaceutická substance. Kromě zahraničních standardizovaných receptur jsou v následujícím sdělení předloženy i receptury volné.

Klíčová slova: antiseptika, polihexanid, magistraliter příprava, hojení ran, NRF

New medicinal substances in extemporaneous prescription, part 15 – polihexanide

Polihexanide is an antiseptic agent with a broad spectrum of activity against bacteria, yeasts and some types of fungi. It is a colorless and non-toxic substance which is very well tolerated by tissues and is not absorbed due to its polymer structure. The main application of polihexanide is used in wound healing. This article informs about the properties and possibilities of using polihexanide in the extemporaneous preparation in the pharmacies. For the preparation of drugs, polihexanide as a 20% solution is newly available as a pharmaceutical substance. In addition to foreign standardized and non-standardized formulas are also presented in the following article.

Keywords: antiseptic agents, polihexanide, extemporaneous preparation, wound healing, NRF

Zveřejněno: 1. červen 2017


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.