Prakt. Lékáren. 2017; 13(2): 84-88

Volně prodejné léky v léčbě infekcí vulvy a pochvy z pohledu ambulantního gynekologa

Hana Kosová
Gynekologie Studentský dům, s.r.o., Praha

Problematika zánětů vulvy a pochvy je nejčastější problém, se kterým navštíví žena svého gynekologa. Pochva přestavuje složitý bakteriální ekosystém, který pochvu chrání, v případě narušení tohoto systému se objevují obtíže a nemoc. Onemocnění se svým průběhem, etiologií i léčbou liší také v závislosti na hladině pohlavních hormonů, jejichž hladina významně ovlivňuje právě složení správné poševní mikrobioty. Léčba je mnohými ženami prováděna v režimu samoléčby, kdy většina postižených si zakoupí volně prodejná antimykotika. Ambulantní gynekolog se s mykotickými kolpitidami nesetkává tak často, jak by se zdálo. Může to být právě i možností si zakoupit léky v lékárně bez předpisu, a proto se část pacientek ke gynekologovi vůbec nedostane. Správnějším postupem v prevenci a léčbě počínajících obtíží se však zdá, že bude posílení správné poševní mikroflóry. Volně jsou proto dostupná vaginální probiotika a prebiotika. V případě, že tato volně dostupná léčba selže, je potřeba svěřit se do rukou gynekologa, který situaci vyhodnotí a nasadí správnou léčbu.

Klíčová slova: mykotická kolpitis, bakteriální vaginóza, vulvovaginitis, antimykotika, poševní mikrobiota, laktobacily, probiotika, prebiotika

OTC drugs to treat infections of the vulva and vagina view of outpatient gynecologist

Inflammation of the vulva and vagina is the most common gynecological problem in outpatient gyncologists. There is a difficult ecosystem of bacterias in vagina, which protects the vagina, but in case of disruption of this system appear difficulties and illness. The disease, the course, etiology and treatment also varies depending on the level of sex hormones whose levels significantly influences the composition of vaginal mikrobionty. Treatment is carried out by many women in the mode of self-treatment, where most of the affected women use antifungal preparations, which can be buied in pharmacies without prescribtion. Common outpatient gynecologist don ´t meet yeast infection as often as it might seem. It could be because of self-treatment of many women. More correct procedure in the prevention and treatment of incipient problems is to used preparations which help correct vaginal bacterias, mainly lactobacilas to grow. Women can buy a lot of vaginal probiotics and prebiotics, in case of typical mycotical discharge to use antimycotics. In the event that this treatment fails, it is necessary to go the gynecologist, who will evaluate the situation and puts the proper treatment.

Keywords: vaginal inflammation, yeast infection, antimycotics, vaginal probiotics, vaginal prebiotics

Zveřejněno: 1. červen 2017


Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.