Prakt. Lékáren. 2017; 13(4): 166-168

Ergotaminem indukovaný koronární vasospasmus

Andrea Carbolová1, 2, Jan Novák2, 3
1Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
2II. interní klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
3Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Ergotamin je využíván v léčbě akutní migrény již mnoho let. Přestože je většinou dobře snášen, jeho užívání s sebou nese
i riziko řady nežádoucích účinků (NÚ). Jedním ze závažných a méně častých NÚ je vyvolání spasmu koronárních tepen, který
je asociován s typickými změnami na EKG a anginou pectoris.
V předkládané kazuistice popisujeme případ ženy, kterou zavedla nejasná diagnostika a léčba bolestí hlavy do bludného kruhu
nadužívání ergotaminu ve formě magistraliter připravovaných čípků. To s vysokou pravděpodobností potencovalo vznik
protrahovaného koronárního vasospasmu, který vyústil v těžký infarkt myokardu (IM).
Pro doplnění mozaiky předkládaných okolností jsou uvedeny informace přibližující fenomén tzv. ergotaminové bolesti hlavy
a faktory predisponující ke vzniku koronárního vasospasmu.

Klíčová slova: ergotamin, migréna, koronární vasospasmus

Ergotamine-induced coronary artery spasm

For many years, ergotamine has been used for the acute treatment of migraine. In most patients, ergotamine is well tolerated,but also has potential for many side effects. It has been reported, that ergot alkaloids can provoke coronary artery spasm, whichis often associated with ischemic electrocardiography changes and angina pectoris.In the present report, we describe a case involving woman with unclear diagnosed migraine who experienced acute coronarysyndrome most probably because of therapy with ergotamine.To add the knowledge to submitted report, an information about phenomenon of egrotamine overuse headache and aboutcauses of coronary vasospasm are included.

Keywords: ergotamine, migraine, coronary artery spasm

Zveřejněno: 1. prosinec 2017

Praktické lékárenství

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.